top of page

Algemene Voorwaarden & privacybeleid

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Catusco de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van dienstverlening.

b. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Catusco zich jegens de Klant verbindt om bepaalde dienstverlening te verrichten.

c. Partijen: Klant en Catusco

d. Dienstverlening: alle door Catusco ten behoeve van de Klant uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door de Klant zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Catusco voortvloeiende werkzaamheden. De dienstverlening kan onder meer bestaan uit: consultancy verlenen, opleidingen geven, workshops faciliteren, coachingsessies verzorgen. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 2

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen Catusco en de klant. Als gevolg van een bestelling verbindt de klant zich tot onderhavige algemene voorwaarden, die voorrang hebben op de eigen algemene voorwaarden van de klant op de bestelbon, in brieven of op andere documenten van de klant, ook al zijn deze met de hand geschreven en opgesteld vóór of na verstrekking van onze documenten en zelfs als deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging of als bijlage aan onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 3

De klant verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke informatie, die hem expliciet gevraagd wordt of die redelijkerwijs invloed kan hebben op het goede verloop van zijn Opdracht, aan Catusco te verstrekken. Wanneer de klant verkeerde informatie verstrekt die bijkomende kosten met zich meebrengen voor Catusco, zullen deze kosten aan hem gefactureerd worden. De Klant is gehouden om alle werkinformatie welke Catusco naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Catusco te stellen. Catusco bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte werkinformatie, ook indien deze van derden afkomstig is, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 

Catusco heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in de eerste en tweede paragraaf van voorgenoemde verplichtingen heeft voldaan. De Klant vrijwaart Catusco voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige werkinformatie. Voor rekening en risico van de Klant zijn de door Catusco gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor de Klant, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Klant van voor de uitvoering van de Dienstverlening noodzakelijke werkinformatie. Op eerste verzoek van de Klant zal Catusco de originele, door de Klant verstrekte, werkinformatie aan de Klant retourneren. 

Catusco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onrechtstreekse schade. Met andere woorden : financiële of commerciële verliezen die niet het rechtstreekse of onmiddellijke gevolg zijn van een tekortkoming van Catusco onder meer de winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van materieel, het verlies van de verhoopte winst van cliënteel of besparingen.

 

De aansprakelijkheid van Catusco hoe ernstig de fout ook is, behalve in geval van bedrog, beperkt zich tot de schade waarvoor zij aansprakelijk is.

 

Artikel 4

Door de bestelling van de dienstverlening in hoofde van de klant verbindt de klant zich definitief en onomkeerbaar bij Catusco ongeacht of er een voorschot betaald is en onder voorbehoud van de artikels 5 en 6 hieronder.

 

Artikel 5

De bestelling van de prestatie gebeurt per e-mail. Bij ontvangst van de bestelling, ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging. Bij ontvangst van deze bevestiging beschikt de klant over 2 werkdagen om de oorspronkelijke bestelling te wijzigen. Na deze termijn wordt de bestelling als definitief beschouwd en engageert de klant zich ten opzichte van Catusco.

Zonder specifieke procedure voor de klant, vermeld op een aanvraag voor offerte of op een bestelbon, zal elke bestelling voor het volledige bedrag van de bestelling gefactureerd worden als voorschot.

 

Artikel 6

De facturen van Catusco zijn contant betaalbaar. Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Eveneens is de opdrachtgever bij niet-betaling van het factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de uitvoerder een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. Bovendien behoudt de uitvoerder zich het recht voor om bij niet-betaling van het factuurbedrag of in geval van laattijdige betaling een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, dit conform het recht op de gerechtskosten en het recht op de bijdrage in de erelonen en onkosten van advocaten. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant naar het oordeel van Catusco aanleiding geeft tot het vragen naar een tijdige betaling, dan wel indien de Klant nalaat een voorschot dan wel een factuur binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Catusco gerechtigd van de Klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Catusco te bepalen vorm. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, of het vermoeden ontstaat bij Catusco, dat ondanks aanmaningen en verwijzingen naar deze voorwaarden, geen betaling van de aanvaarde bedragen zal uitgevoerd worden, zal Catusco gerechtigd zijn prompt de prestatie niet alleen op te schorten, maar deze ook te staken, dit onder alle voorbehoud ter vrijwaring van haar rechten. Al hetgeen de Klant aan Catusco uit welke hoofde ook verschuldigd is, wordt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7

In het kader van bestelde prestaties geldt onderstaand artikel.

Annulering van bestelde prestaties dienen altijd schriftelijk aan Catusco te gebeuren. De schadeloosstelling voor annuleringen is als volgt vastgelegd: 

Annulering tussen 30 en 15 dagen voor de geplande prestatie: 50 % van de prijs van de prestatie.

Annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geplande prestatie: 75 % van de prijs van de prestatie.

Annulering tussen 7 dagen en 1 dag voor de geplande prestatie: 100 % van de prijs van de prestatie.

Wanneer het aantal personen voor een prestatie lager ligt dan het minimum aantal personen volgens de offerte, of wanneer er een ingrijpende verandering is van de datums of van het aantal uur, die voorzien zijn voor een prestatie, behoudt Catusco zich het recht voor om, behalve wanneer er een ander akkoord tussen beide partijen bestaat, de sessie te annuleren en de totaliteit van het betaalde bedrag voor deze sessie terug te storten aan de klant. 

 

Catusco behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit de prestatie te sturen wanneer zijn gedrag de andere deelnemers in zijn groep of andere klanten van Catusco verhindert om op een normale manier de prestatie te volgen. Elke uitsluiting van de prestatie omwille van disciplinaire redenen gebeurt zonder terugbetaling of schadeloosstelling.

 

In geval van annulering van een Opdracht na een bevestigende bestelbon/uitvoering, behoudt Catusco zich het recht voor om de door haar gemaakte kosten aan te rekenen. De opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord.

Artikel 8

Klachten die ontstaan tijdens de uitvoering van het contract moeten zo snel mogelijk ingediend worden zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en moet minstens de concrete elementen bevatten waarover ze gaat. De klachten die onmogelijk tijdens de prestatie kunnen ingediend worden of die niet bevredigend opgelost worden tijdens de prestatie, dienen uiterlijk 1 week na het einde van de prestatie overgemaakt te worden aan Catusco, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij middels een schrijven met bewijs van ontvangst. Elke klacht, ingediend na deze termijn, is onontvankelijk.

 

Artikel 9

De rapporteringsmodaliteiten dienen bij bestelling aan Catusco meegedeeld te worden. Bij ontstentenis is de standaardprocedure van Catusco van toepassing.

Artikel 10

Indien Catusco op locatie van de Klant Dienstverlening verricht, draagt de Klant zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan De wettelijk gestelde normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de Welzijnswetgeving. De Klant dient er voor zorg te dragen dat Catusco in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Catusco noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is de Klant verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Catusco zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Catusco van de faciliteiten van de Klant gebruik maakt.

Artikel 11

Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. Onder overmacht wordt begrepen: de onvoorzienbaarheid, de (redelijke) onvermijdbaarheid waardoor de contractuele verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt ook verwezen naar hetgeen de rechtspraak aanvaard als zijnde overmacht.

Artikel 12

Catusco voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de aangegeven informatie tot dienstverlening alsook volgens de regels van de kunst. Catusco heeft het recht om Dienstverlening te laten verrichten door een door Catusco aan te wijzen derde, en zal de Klant indien nodig ervan tijdig op de hoogte stellen. De opdracht van Catusco wordt in volkomen onafhankelijkheid uitgeoefend, volgens de eigen professionele inzichten van eerstgenoemde, doch met respect voor de strategie, de bedrijfscultuur en de gestelde objectieven van de opdrachtgever. Catusco verbindt zich tevens om op regelmatige basis verslag uit te brengen over zijn werkzaamheden. Catusco verklaart te voldoen aan zijn verplichtingen inzake RSZ, BTW en belastingen en een wettelijke verzekering tegen arbeidsongevallen evenals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben. Op verzoek van de opdrachtgever kan een attest van de bevoegde instanties voorgelegd worden. 

 

Artikel 13

Het uitvoeren van de Opdracht door Catusco houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Catusco rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Catusco. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Catusco zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Catusco gebruiksrechten heeft verworven waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is de Klant niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catusco aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Dienstverlening door Catusco. De Klant zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 14

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van betwistingen, zijn alleen de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel is gelegen van Catusco. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. In geval het gaat om het interpreteren van een artikel dient steeds naar de Franse versie van de algemene voorwaarden te worden gekeken als de enige juiste versie. 

 

Privacybeleid

 

Catusco neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig. Catusco garandeert een gepaste bescherming van deze persoonsgegevens en baseert zich daarbij op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR). Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid. 

 

Welke gegevens verzamelt Catusco?

Catusco verzamelt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u volgende gegevens zelf aan ons verstrekt:

  • voor- en achternaam

  • telefoonnummer

  • e-mailadres

  • IP-adres, locatiegegevens & gegevens over uw activiteiten op onze website

  • internetbrowser en apparaat type

 

Waarvoor gebruikt Catusco uw gegevens?

Enkel inlichtingen en gegevens die relevant zijn voor volgende doeleinden worden verzameld:​

  • Voor onderzoeks- en statistische doeleinden ter verbetering van de website en de dienstverlening: uw gegevens worden gebruikt in anonieme statistieken, zonder dat uw identiteit hierbij kan achterhaald worden. 

Het gebruik van cookies, pixels en andere trackingstechnologieën

Om de werking van de websitesite te garanderen, te verbeteren, en om u toe te laten content van de website te delen op sociale media, gebruiken we cookies, pixels en andere trackingstechnologieën. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanboden worden. Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wordt u geïnformeerd over deze cookies en vragen we uw toestemming voor het plaatsen ervan. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik meer kan maken.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Inzage en correctierecht

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via e-mail.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschermd door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het instellen van paswoorden, firewalls en antivirussoftware.

Voor het verwerken van persoonsinformatie op de website wordt daarnaast met betrouwbare partners/leveranciers gewerkt die de nodige veiligheidsgaranties aanbieden. Ondanks de veiligheidsmaatregelen is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en dat u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar Catusco verstuurt via het internet.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Catusco verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Catusco doet beroep op de volgende categorieën bedrijven die uw gegevens verwerken, maar die deze gegevens niet zelf mogen gebruiken:

  • hosting van onze data en onze website,

  • analyse van onze website.

Wijzigingen privacy policy

Deze Privacy Policy kan steeds door Catusco aangepast worden binnen de wettelijk toegelaten grenzen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

Wie zijn we en hoe kan u ons bereiken?

Catusco bv

Jenny Cornelis
1420 Braine-l'Alleud 
BE 0833 271 768

0479/725910

jenny.cornelis@catusco.com

bottom of page